BLOG

julio 17, 2023

Panama-gasshuku2023

junio 19, 2023

Campeonato Mundial Kase Ha 2023

junio 16, 2023

Gasshuku 2023

marzo 16, 2023

Resumen Taiji Kase 2023

febrero 21, 2023

Resumen Kangeiko 2023

noviembre 20, 2022

Convocatoria Kangeiko 2023

noviembre 20, 2022

WKS KASE HA UNION WORLD CHAMPIONSHIP IN BRYANSK

octubre 20, 2022

XXXIII COPA FUNAKOSHI 2022

septiembre 14, 2022

Kangeiko22

septiembre 4, 2022

Taiji Kase 2022

septiembre 4, 2022

Gasshuku 2022

septiembre 4, 2022

Shorykaha 2022

Buy now